{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/jvlbdu3ij%2Fup%2F64d326793bfcc_1920.png","height":100}
 • HOME
 • 소속
 • 뉴스
 • 문서
 • 아카이브
 • {"google":["Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","Noto Serif KR"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/jvlbdu3ij%2Fup%2F64d32868165d5_1920.png","height":50}
 • 아카이브
 • 소속
 • 뉴스
 • 문서
 • 2023.3 조단빌 수도원 방문

  세르기님(오른쪽에서 두번째), 수련수사로 축복 받음.

  2023.3 동부미국 사순절 피정 

  한국선교부 현황 보고

  2023.5 성요한 성당 재개

  5.21 성 요한 신학자 축일 성찬예배 거행

  2023.6 세례 성사

  2023.6 세라핌(오른쪽에서 두번째)

  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR","Noto Serif KR"]}{"google":["Barlow"],"custom":["Noto Sans KR","Noto Serif KR"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR","Noto Serif KR"]}